แทรกเอกสารมาจาก Google Drive

Post date: 27-Nov-2012 02:37:28

ตัวอย่างที่ 1 การแทรกเอกสารโดยฝังโค๊ด iframe ลงไป

การจัดทำแผนกลยุทธ์

ตัวอย่างที่ 2 โดยการแทรกไฟล์เอกสารลงไป

เปิด การจัดทำแผนกลยุทธ์